Symulacja

wykorzystująca ustawowe „instrumenty” umożliwiające ograniczenie obowiązkowych wpłat na PFRON.

Przykład:
 

100 osobowa firma (w przeliczeniu na pełne etaty)  ma ustawowy obowiązek zatrudnienia min. 6 %  (6 osób niepełnosprawnych) – jeżeli nie spełni tego obowiązku to zgodnie z zapisem art. 21 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, winna jest wpłacać   tzw. „karę” na PFRON w wysokości – 40,65 % x przeciętnego wynagrodzenia (5 681,56) za jedna nie zatrudnioną osobę niepełnosprawną, wynoszącą  2 309,55 zł;   Reasumując, nie zatrudniając żadnej osoby niepełnosprawnej na w/w wymienionym przykładzie firma winna dokonywać comiesięcznych wpłat na PFRON w wysokości (6 x  2 309,55 zł) = 13 857,00zł

Zniwelowanie takiego obowiązku jest możliwe:

 

  • przez zatrudnienie 6 osób niepełnosprawnych bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności:
    - wtedy następuje ustawowe zwolnienie z wpłat na PFRON z jednoczesną możliwością wnioskowanie o refundację wynagrodzeń na zatrudnione osoby niepełnosprawne;
    - wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności oraz całkowitych kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika;
  • przez zatrudnienie osób niepełnosprawnych znacznego/umiarkowanego stopnia ze schorzeniami szczególnymi zgodnie z cytowanym poniżej Rozporządzeniem, które umożliwi wykorzystanie ustawowych instrumentów wspomagających zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dając jednocześnie uprawnienia przysługujące pracodawcy. Jeżeli zatrudnienie takich osób nie jest możliwe  z różnych powodów w siedzibie firmy, to istnieje możliwość zatrudnienia na zasadzie telepracy - delegowanie zadań (w domu pracownika niepełnosprawnego) przy wykorzystaniu sprzętu i narzędzi teleinformatycznych.

 

Dla w/w firmy istnieje możliwość maksymalnego zminimalizowania „kary” na PFRON zatrudniając tylko 2 osoby niepełnosprawne (na 1,5 etatu) ze znacznym stopniem niepełnosprawności u których występuje schorzenie szczególne o którym mowa  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania. Zastosowanie się do zapisów w/w Rozporządzenia upoważnia do obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych x 4 (1 osoba niepełnosprawna z współistniejącym schorzeniem liczona jest jak 4 osoby niepełnosprawne) 11 862,00 zł / 1,5 etatu – całkowite zwolnienie z wpłaty

Koszt płacy tych osób wynosi przy aktualnej płacy minimalnej:

  • 1,5 et x 2800,00 zł brutto;

(1,5 x ok. 3 400,00 zł z wszystkimi narzutami) = 5.100,00 zł 

Wnioski:

 

Dzięki powyższemu rozwiązaniu zyskujemy żądanych pracowników nie generujących kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy a zyskujemy zgodnie z ustawowymi regulacjami różnicę między miesięczną „karą” a miesięcznymi kosztami płacy „brutto brutto” za pracowników.

 

13 857,00 zł – 5 100,00 = 8 757,00 zł [oszczędności miesięcznie]