Koordynacja/Realizacja

projektów aktywizacyjnych (EFS, PFRON, MPiPS)

Koordynacja / Realizacja projektów aktywizacyjnych  (EFS, PFRON, MRiPS)

 

  • Wykonanie usługi animacji lokalnej dla Uczestników projektu „Samodzielność to nie samotność” projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (2021)
  • Koordynacja projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
    w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (2021)
  • Koordynacja zadania publicznego „Wsparcie specjalistyczne jako element przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii wywołanych izolacją społeczną ” sfinansowanego ze środków PFRON, (2020-2021)
  • Koordynacja zadania publicznego „Od wykluczenia do aktywizacji” - Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (2020-2021)
  • Koordynacja zadania publicznego Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
    i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Od zależności ku samodzielności” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (2020)
  • Koordynator ds. badań i testowania w projekcie POKL 7.2.1 – „Centrum Asystentury Społecznej - model wsparcia OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (2012-2015)